Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία "WATT AND VOLT Α.Ε.": Μη Νόμιμη Ρήτρα Αναπροσαρμογής - Προσυμβατική Ενημέρωση - Αύξηση Ρήτρας Αναπροσαρμογής λόγω Ενεργειακής Κρίσης - Μη Προστασία Καταναλωτών από Διακύμανση Τιμών (υπ' αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364) - Ρήτρα πρόωρης λύσης της σύμβασης Προμήθειας σε κυμαινόμενα Τιμολόγια (αρ.Πρωτ. 6622)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 29 Νοεμβρίου 2021 αναφοράς της ..... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 51991/29.11.2021) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση της χρέωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής της χρέωσης Προμήθειας, έως και 875% καθώς και την επιβολή ρήτρας πρόωρης λύσης της σύμβασης Προμήθειας και έχοντας υπόψη:

1. Ρήτρα Αναπροσαρμογής
1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 409/2020 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364) σχετικά με τους μηχανισμούς αναπροσαρμογής του τιμήματος και ιδίως:
Τον καθορισμό ενός και μόνο μεγέθους της αγοράς το οποίο είναι σαφώς ορισμένο, εύλογα επαληθεύσιμο και δεν υπόκειται σε εκκαθάριση, για την ενεργοποίηση των ρητρών αναπροσαρμογής, σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία (άρθρα 2.2 και 2.3).
Την ενεργοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής, μόνο σε περίπτωση κατά την οποία οι τιμές του μεγέθους αναφοράς είναι εκτός των συμβατικά καθορισμένων ορίων (άρθρο 2.5).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω