Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας - Υποχρεώσεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας του επόμενου χρήστη του ακινήτου για τέσσερα έτη μετά την αποχώρηση από ακίνητο - άρνηση λύσης της Συμβασης Προμήθειας - Καθυστέρηση διακοπής ηλεκτροδότησης της παροχής (αρ. Πρωτ. 702)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση- Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 9 Νοεμβρίου 2020 αναφοράς...... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 53375/9.11.2020), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου, σχετικά με την αξίωση από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. καταβολής οφειλής 929 ευρώ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών μετά την καταγγελία της σύμβασης από τον ίδιο και την αποχώρηση του από το ακίνητο, λόγω μη εμπρόθεσμης διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη λύση της σύμβασης Προμήθειας και την παύση εκπροσώπησης της παροχής εντός 30 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (βλ. άρθρα 21 και 22 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και άρθρο 10 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, εφεξης ΔΜΠΕΠΑ),

β) ότι η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας δεν επιδέχεται αίρεση (Α. Γεωργιάδη – Μ. Σταθόπουλο, ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ – ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, 2004, άρθρα 416-454 ΑΚ, σελ 452).

2. α) Ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά την υποβολή δήλωσης παύσης εκπροσώπησης από τον Προμηθευτή λόγω οικειοθελούς διακοπής ηλεκτροδότησης, έχει την υποχρέωση διακοπής της τροφοδότησης και διενέργεια έκτακτης καταμέτρησης (βλ. παρ. 14 και 15 άρθρο 9 Εγχειριδίου ΔΜΠΕΠΔ).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω