Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός Οφειλών - Οικονομική Αδυναμία - Μητρώο Ευάλωτων Πελατών - Κληρονόμοι - Καθολική Υπηρεσία (βλ. άρθρα 34, 39 και 44 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 58 του ν. 4001/2011, ΑΚ 914, 288) (αρ. Πρωτ. 16132)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση- Πόρισμα

Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 23 Μαρτίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 10598) .......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την άρνηση διακανονισμού καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 5.673 ευρώ σε εκατό (100) δόσεις από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλών οφειλών Πελατών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρεια πληρωμών (βλ. άρθρο 52 ν. 4001/2011, άρθρο 39 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας),

β) το δικαίωμα καταβολής των οφειλών σε 36 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση προμήθειας (βλ. πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ Α.Ε.),

γ) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών (βλ. άρθρο 52 ν. 4001/2011, άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, υπ' α . 5 / / .1.21/ . 12112/20.6.2013ριθ Δ −ΗΛ Β Φ οικ Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών), κάθε μηνιαία δόση της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Πελάτη καθώς και τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών Πελατών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρεια πληρωμών (βλ. άρθρα 34 και 39 Κώδικα Προμήθειας),

δ) τις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), σύμφωνα με τις οποίες και μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίησή τους, με βάση τις αρχές και τα αξιολογικά κριτήρια που διέπουν την έννομη τάξη, αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της παροχής, η οποία καθίσταται δυσβάστακτη. Οι επιβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις αναφέρονται σε θέματα που δεν προβλέπονται ειδικά από το νόμο ή τη σύμβαση. Όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, η καλή πίστη είναι δυνατόν να επιβάλλει και παρέκκλιση, τόσο από τη συμβατική πρόβλεψη, όσο και από τη νομοθετική ρύθμιση (βλ. Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 1998, σελ. 91).
Λόγω της σπουδαιότητας της παροχής ηλ. ρεύματος για τη σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση του καταναλωτή (57 ΑΚ) και των εκτάκτων οικονομικών συνθηκών του Κράτους, το μέτρο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και σε περίπτωση νόμιμης ληξιπρόθεσμης οφειλής, θα πρέπει να ασκείται εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος (βλ. 281, 288 ΑΚ).
Συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί ακραίο μέτρο είσπραξης και να εφαρμόζεται μετά την αποτυχία καταβολής οφειλών διακανονισμένων με κριτήρια τη δυνατότητα καταβολής της συνήθους τετραμηνιαίας κατανάλωσης της παροχής και την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του καταναλωτή, καθώς και τον όρο της απολύτως αναγκαίας για τη διαβίωση κατανάλωσης ηλ. ρεύματος κατά τη διάρκεια του διακανονισμού (βλ. και άρθρα 48, 52 ν. 4001/2011, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω