Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία "DM HIGH QUALITY FURNITURE - ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Ο.Ε.". Eυθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων Δικαιώματα άρθρου 540 ΑΚ (αρ. Πρωτ. 14541)

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθ. πρωτ. εισερχ. 16684/28.07.2014 αναφορά

Σε συνέχεια της από 13.02.2015 συνάντησης για την εξωδικαστική επίλυση της ανωτέρω υπόθεσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το ν. 3297/2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 εδ. (α), ο Συνήγορος του Καταναλωτή:
«...είναι αρμόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οι έννοιες των προμηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθε φορά στο Νόμο.(...)».
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 3, 4 και 5 εδ. (α), (β) και (γ) του ως άνω νόμου:
«3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί με απόφασή του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη, ασήμαντη ή ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους στην Αρχή και να ενημερώνονται για τα επιχειρήματα και τα γεγονότα που ισχυρίζεται το άλλο μέρος και ενδεχομένως για τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων ή των ειδικών επιστημόνων.

5. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές προτείνουν τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να συμβιβάζουν τα εμπλεκόμενα μέρη. Εφόσον επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής φιλικού διακανονισμού κατά περίπτωση, το οποίο υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού. Αν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός ο Συνήγορος του Καταναλωτή προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης προς τα δύο μέρη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη
δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην έγγραφη σύσταση της Αρχής, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να δημοσιοποιήσει το γεγονός κοινοποιώντας καταλλήλως το πόρισμά του».

2. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπ'όψιν όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω αναφοράς και με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω αναφορά, το μήνα Οκτώβριο 2013, ο καταναλωτής αγόρασε από την αναφερόμενη επιχείρηση, κατόπιν παραγγελίας, έναν καναπέ αξίας 1.230 ευρώ.

Εντός επτά μηνών από την παραλαβή του εν λόγω καναπέ, το ύφασμα των μαξιλαριών του, παρά τη σκληρή του υφή, άρχισε να ξεχειλώνει, με αποτέλεσμα σε κάθε χρήση να μετακινείται από τη θέση του και τα μαξιλάρια να παρουσιάζουν μόνιμα έντονες πτυχώσεις. Εκτός από τα μαξιλάρια του καναπέ, ελάττωμα, και ειδικότερα, ξήλωμα στις ραφές, παρουσίασαν και τα διακοσμητικά μαξιλάρια που είχε αγοράσει από την αναφερόμενη ο καταναλωτής, για τα οποία είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο ύφασμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο καταναλωτής μετέφερε τα μαξιλάρια στο κατάστημα της αναφερόμενης προκειμένου να επιδείξει τα ελαττώματα που παρουσίαζαν και ζήτησε την επιδιόρθωση ή την αντικατάστασή τους. Η αναφερόμενη, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας εκ μέρους του καταναλωτή, ουδέποτε ανταποκρίθηκε στο αίτημά του, αρνούμενη οποιαδήποτε πρόταση για την επίλυση του προβλήματος, επιδεικνύοντας ιδιαιτέρως απαξιωτική συμπεριφορά.

Στη συνέχεια ο καταναλωτής προέβη στην υποβολή της υπ' αριθ. πρωτ. εισερχ. 16684/28.07.2014 αναφοράς ενώπιόν μας, προσκομίζοντας φωτογραφίες όπου εμφαίνονται τα ελαττώματα που παρουσίασε το αγορασθέν από την αναφερόμενη προϊόν.

Η ανωτέρω αναφορά διαβιβάστηκε στην αναφερόμενη με το υπ' αριθ. πρωτ. 18627/02.09.2014 έγγραφό μας, για την αποστολή των απόψεών της και την υποβολή πρότασης με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Λόγω παράλειψης της αναφερόμενης να απαντήσει στο ανωτέρω έγγραφό μας, αποστείλαμε την υπ'αριθ. 21685/06.10.2014 υπομνηστική επιστολή, ζητώντας εκ νέου τις απόψεις της αναφερόμενης επί των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω αναφορά.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω