Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών από διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος (αρ. Πρωτ. 3873)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα.

Σχετικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 1ης Ιανουαρίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 251/4-1-2017) του κ................. στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 4 του ν.3297/2004), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η Αρχή μας έχει ήδη εκδώσει έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα (αριθ. πρωτ. 379/8 Σεπτεμβρίου 2009) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την πρόκληση ζημιών από διαταραχές στην τάση, καθώς και την ευθύνη των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (βλ. άρθρο 127 ν. 4001/2011).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω