Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Αοριστία Τιμήματος (Ρήτρα Αναπροσαρμογής) - Αμφισβήτηση Λογαριασμού - Εξυπηρέτηση Καταναλωτών (άρθρο 37 Κώδικα Προμήθειας άρθρο 2.5 υπ' αριθ. 409/2020 απόφασης ΡΑΕ υπ' αριθ. 389/2022 απόφαση ΡΑΕ) (αρ. Πρωτ. 42157)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της αναφοράς της ...... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 19209/2022) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη μη αναλυτική αιτιολόγηση των χρεώσεων Προμήθειας και ιδίως της χρέωσης Ρήτρας Αναπροσαρμογής, και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 342 ΑΚ, ο οφειλέτης δεν γίνεται υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη, ιδίως όταν συντρέχει άγνοια ή δικαιολογημένη αμφιβολία του για την ύπαρξη του χρέους ή εύλογη αμφισβήτηση της υπό κρίση οφειλής (βλ. Μ. Σταθόπουλος Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004, σελ. 434, βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, 2002, άρθρο 342 ΑΚ, σελ. 244),

β) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση αναλυτική τεκμηρίωση της ορθότητας του Λογαριασμού Κατανάλωσης σε περίπτωση αμφισβήτησης του από τον καταναλωτή, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών (βλ. άρθρο 45 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες),

γ) ότι οι Προμηθευτές Ηλ. Ενέργειας έχουν υποχρέωση αναστολής της αξίωσης εύλογα αμφισβητούμενων οφειλών (βλ. ΑΚ 281, 288 και 342, άρθρα 45 και 2 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες).

2. α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Λογαριασμός Κατανάλωσης περιέχει διακριτή αναγραφή των χρεώσεων που επιβάλλονται καθώς και των μοναδιαίων τιμών υπολογισμού των χρεώσεων Προμήθειας (άρθρο 37 Κώδικα Προμήθειας, άρθρο 2.5 υπ' αριθ. 409/2020 απόφασης ΡΑΕ, υπ' αριθ. 389/2022 απόφαση ΡΑΕ)

Περαιτέρω, σε περίπτωση χρήσης μηχανισμού αναπροσαρμογής (ρήτρα) απαιτείται η αναλυτική παράθεση του μηχανισμού αναπροσαρμογής, καθώς και η παραπομπή στον τόπο παράθεσης των πηγών διαμόρφωσης των μεγεθών του μηχανισμού αναπροσαρμογής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω