Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Μη τήρηση υποχρεώσεων ενημέρωσης σύμβασης από απόσταση - Μη χορήγηση υποδείγματος Υπαναχώρησης (άρθρο 3β παρ. 8 και 9 ν. 2251/1994 όπως ισχύει)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, :
Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε.:

   α) Να προχωρήσει στη διαγραφή του τέλους πρόωρης αποδέσμευσης και

   β) Να προβεί σε άμεσες ενέργειες τροποποίησης της προσυμβατικής και συμβατικής διαδικασίας σύναψης εγγράφων συμβάσεων και ενημέρωσης των καταναλωτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και την κ. ...... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως;, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση ΔΕΗ που η εταιρεία Α.Ε. και η κ. ...... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.5 του αρθρ. 4 του ω.3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

IV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω