Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός Οφειλών - Οικονομική Αδυναμία - Μητρώο Ευάλωτων Πελατών (βλ. άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 58 του ν. 4001/2011, ΑΚ 914, 288) (αρ. Πρωτ. 43395)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 1 Νοεμβρίου 2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 37084) αναφοράς ............. στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης Προμήθειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και τον διακανονισμό πολυετούς, συσσωρευμένης, ληξιπρόθεσμης οφειλής Ευάλωτου Πελάτη, ύψους περίπου 7.337 ευρώ, και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών (βλ. άρθρο 52 ν. 4001/2011, άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, υπ' αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών), κάθε μηνιαία δόση της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Πελάτη,
β) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της ως άνω ΥΑ, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης σε ένα τετράμηνο, η ως άνω υποχρέωση διακανονισμού δεν εφαρμόζεται μόνο για το συγκεκριμένο τετράμηνο, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται.

2. α) Τις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), σύμφωνα με τις οποίες και μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίησή τους, με βάση τις αρχές και τα αξιολογικά κριτήρια που διέπουν την έννομη τάξη, αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της παροχής, η οποία καθίσταται δυσβάστακτη. Οι επιβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις αναφέρονται σε θέματα που δεν προβλέπονται ειδικά από το νόμο ή τη σύμβαση. Με βάση τις ειδικές συνθήκες, η καλή πίστη είναι δυνατόν να επιβάλλει και παρέκκλιση, τόσο από τη συμβατική πρόβλεψη, όσο και από τη νομοθετική ρύθμιση (βλ. Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 1998, σελ. 91).

Λόγω της σπουδαιότητας της παροχής ηλ. ρεύματος για τη σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση του καταναλωτή (57 ΑΚ) και των εκτάκτων οικονομικών συνθηκών της χώρας, το μέτρο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και σε περίπτωση νόμιμης ληξιπρόθεσμης οφειλής, θα πρέπει να ασκείται εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος (βλ. 281, 288 ΑΚ).
Συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί ακραίο μέτρο είσπραξης και να εφαρμόζεται μετά την αποτυχία καταβολής οφειλών διακανονισμένων με κριτήρια τη δυνατότητα καταβολής της συνήθους τετραμηνιαίας κατανάλωσης της παροχής και την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του καταναλωτή, καθώς και τον όρο της απολύτως αναγκαίας για τη διαβίωση κατανάλωσης ηλ. ρεύματος κατά τη διάρκεια του διακανονισμού (βλ. και άρθρα 48, 52 ν. 4001/2011, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω