Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός οφειλής - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - ’ρνηση σύναψης σύμβασης προμήθειας με τον ιδιοκτήτη ακινήτου ή νέο μισθωτή χωρίς την εξόφληση ή ανάληψη εξόφλησης των οφειλών του τρίτου - προηγούμενο πελάτη της παροχής - ’ρνηση λύσης σύμβασης προμήθειας χωρίς την προηγούμενη εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (αρ. Πρωτ. 18929)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ.................... (αρ. πρωτ. εισερχ. 10837/16-05-14).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 16 Μαΐου 2014 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 10837/16-05-14) του ...................., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με το διακανονισμό ληξιπρόθεσμης οφειλής ύψους 3.476 (αρχική 5.285) ευρώ προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. από προμήθεια ηλ. ενέργειας σε μισθωμένη ιδιοκτησία του, την οποία αναδέχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η νέα μίσθωση του ακινήτου, παρά το γεγονός ότι είχε έγκαιρα υποβάλει αίτηση αλλαγής του χρήστη (μισθωτή) του ακινήτου και της σχετικής παροχής, και έχοντας υπόψη:

1)α) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών ηλ. Ενέργειας να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών (βλ. άρθρο 52 ν. 4001/2011, άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, υπ' α . 5 / / .1.21/ . 12112/20.6.2013ριθ Δ −ΗΛ Β Φ οικ Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών), κάθε μηνιαία δόση της  οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Πελάτη καθώς και τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών Πελατών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρεια πληρωμών (βλ. άρθρα 34 και 39 Κώδικα Προμήθειας).

β) τις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), σύμφωνα με τις οποίες και μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίηση τους, με βάση τις αρχές και τα αξιολογικά κριτήρια που διέπουν την έννομη τάξη αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της παροχής, η οποία καθίσταται δυσβάστακτη. Οι επιβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις αναφέρονται σε θέματα που δεν προβλέπονται ειδικά από το νόμο ή τη σύμβαση. Όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, η καλή πίστη είναι δυνατόν να επιβάλλει και παρέκκλιση, τόσο από τη συμβατική πρόβλεψη, όσο και από τη νομοθετική ρύθμιση (βλ. Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 1998, 96 σελ.).
Λόγω της σπουδαιότητας της παροχής ηλ. ρεύματος για την σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση του καταναλωτή (57 ΑΚ) και των εκτάκτων οικονομικών συνθηκών του Κράτους, το μέτρο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε περίπτωση νόμιμης ληξιπρόθεσμης οφειλής, θα πρέπει να ασκείται εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος (βλ. 281, 288 ΑΚ) και συνεπώς να αποτελεί ακραίο μέτρο είσπραξης και να εφαρμόζεται μετά την αποτυχία καταβολής οφειλών διακανονισμένων με κριτήρια τη δυνατότητα καταβολής της συνήθους τετραμηνιαίας κατανάλωσης της παροχής και την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του καταναλωτή καθώς και τον όρο της απολύτως αναγκαίας για τη διαβίωση κατανάλωσης ηλ. ρεύματος κατά τη διάρκεια του διακανονισμού (βλ. και άρθρα 48, 52 ν. 4001/2011, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει).

γ) τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 44 Κώδικα Προμήθειας σχετικά με την υπαγωγή των Πελατών με ισχύ παροχής μέχρι 25Kva, οι οποίοι αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους, σε καθεστώς προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας. Προϋπόθεση για την υπαγωγή του καταναλωτή σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας αποτελεί η καταγγελία της σύμβασης από ένα εκ των δύο μερών της σύμβασης προμήθειας (βλ. από 27-05-2013 έγγραφο Ρ.Α.Ε. και άρθρο 9 Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου)

2)α) ότι από τις διατάξεις των άρθρων 281, 288, 587, 608, 672 ΑΚ (αλλά και την ευθεία εφαρμογή των διατάξεων για τη σύμβαση μίσθωσης και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών στην υπό κρίση έννομη σχέση) προκύπτει γενική αρχή περί δικαιώματος καταγγελίας (μονομερούς και αναιτιώδους δικαιοπραξίας) των διαρκών ενοχικών σχέσεων, με την άσκηση της οποίας λύεται η σχέση και επέρχεται απόσβεση των ενοχικών υποχρεώσεων των μερών για το μέλλον ενώ διατηρούνται οι αξιώσεις των μερών που γεννήθηκαν ως την καταγγελία και δεν ικανοποιήθηκαν (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ αρθρ. 586-87, 627 σελ.). Περαιτέρω, για την άσκηση της καταγγελίας, είναι απαραίτητο η βούληση για την λήξη της διαρκούς σχέσης να εκδηλώθηκε σαφώς, χωρίς την χρήση πανηγυρικών διατυπώσεων (“καταγγελία”).

β) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 832/2013), “ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει την σύμβαση”. Επιπλεόν, “η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας δεν εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή” (άρθρο 42 Κώδικα) ενώ ο Προμηθευτής υποχρεούται να κάνει δεκτές τις Αιτήσεις Προμήθειας Μικρών Πελατών εφόσον δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος που απορρέουν από προηγούμενη μεταξύ τους σύμβαση (άρθρο 28 Κώδικα).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω