Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλ. Ενέργειας - Μη ορθή λειτουργία μετρητή - Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης πέραν των 12 μηνών - Μη Αιτολογημένη Διόρθωση (βλ. άρθρο 93 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, Εγχειριδίο Ρευματοκλοπών) (αρ. Πρωτ. 23706)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 5 Δεκεμβρίου 2019 αναφοράς της κ. . (αρ. πρωτ. εισερχομένου 55865/5.12.2019) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη διόρθωση και τη χρέωση αναδρομικής κατανάλωσης μεγέθους 13.549 kwh για το χρονικό διάστημα από 04-05-2016 έως και 06-06-2018, λόγω στασιμότητας του μετρητή της παροχής και έχοντας υπόψη:

1. α) Το γεγονός ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής έχει το δικαίωμα διόρθωσης των μετρήσεων που προκύπτουν από τη μη ορθή καταγραφή της διακινούμενης ενέργειας (παρ. 6 άρθρου 13 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως ισχύει), σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των μετρήσεων, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες που προηγούνται της διαπίστωσης του προβλήματος ή το ήμισυ της περιόδου μεταξύ του τελευταίου ελέγχου ή δοκιμής του μετρητή, όπoια από τις δύο περιόδους είναι η συντομότερη (άρθρο 93 Κώδικα ΕΔΔΗΕ, παρ. 6 άρθρο 13 και παρ. 5 άρθρου 16 Εγχειριδίου),

β) ότι για τη διόρθωση των δεδομένων μέτρησης ο Διαχειριστής του Δικτύου συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία προσδιορίζεται το μέγεθος, ο χρόνος εμφάνισης και η εξέλιξη του σφάλματος, λαμβάνοντας ιδίως τα ιστορικά στοιχεία μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων (άρθρο 16 Εγχειριδίου).

γ) ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής δύναται να προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον καθορισμό των δεδομένων μέτρησης, μόνο σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι αντίστοιχες μετρήσεις (άρθρο 93 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω