Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο "MEDICAL ESTHETICS" σχετικά με επιστροφή ποσού 17.886,81 ευρώ για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν στην καταναλώτρια (αρ. Πρωτ. 42349)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

I. Ιστορικό
Η Αρχή μας δέχθηκε την αναφορά της κ. ***, στις 24 Φεβρουαρίου 2017 (αριθ.πρωτ.εισερχ. 7008), η οποία ζητά να της επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε στον προμηθευτή για το κόστος του ανεκτέλεστου υπολοίπου των υπηρεσιών, λόγω της καταγγελίας των συμβάσεων (επισυνάφθηκε αντίγραφο της από 21-2-2017 καταγγελίας συμβάσεων) που είχε συνάψει με το κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος “MEDICAL ESTHETIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” (με το διακριτικό τίτλο “MEDICAL ESTHETICS”) πριν από την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος προγράμματος. Η αναφορά της κ. *** διαβιβάσθηκε 1 Μαρτίου 2017 (αριθ.πρωτ. 7573) στον ανωτέρω προμηθευτή και στην τραπεζική εταιρεία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”. Με το ως άνω έγγραφο ζητήσαμε να μας εκθέσουν τις απόψεις τους και η “ΜEDICAL ESTHETICS” να μας αποστείλει, μεταξύ άλλων, τα αποδεικτικά των παρασχεθεισών υπηρεσιών έγγραφα που φέρουν την υπογραφή της κ. *** με τα αντίγραφα των συμβάσεών της (δελτία παραγγελίας).

Στις 23 Μαρτίου 2017 λάβαμε την από 20/3/2017 απάντηση της Alpha Bank προς την Αρχή (που διαβιβάσαμε στην κ. *** με την υπ ́αριθ.πρωτ. 18722/26-05-2017 επιστολή) με την από 16/3/2017 απάντηση της τράπεζας προς την καταναλώτρια περί διενέργειας ελέγχου των συναλλαγών της με την εταιρεία “MEDICAL ESTHETIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” που αφορούσαν στο έτος 2016. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα ενημέρωσε το Συνήγορο του Καταναλωτή ότι προέβη σε προσωρινή πίστωση του ποσού των 4.900 ευρώ στους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών της καταγγέλλουσας.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω