Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία "WATT AND VOLT Α.Ε.": Mη τήρηση έγγραφου τύπου σύμβασης Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας - Προσυμβατική Ενημέρωση - Ρήτρα πρόωρης λύσης της σύμβασης Προμήθειας σε κυμαινόμενα τιμολόγια (αρ. Πρωτ. 737)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 15 Νοεμβρίου 2021 αναφοράς του κ. ....... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 49710/15.11.2021) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη μη σύναψη και παράδοση έγγραφης σύμβασης Προμήθειας καθώς και την επιβολή ρήτρας πρόωρης λύσης της σύμβασης Προμήθειας και έχοντας υπόψη:

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ
1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τoν έγγραφo τύπο της σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρα 17 και 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την έγγραφη κατάρτιση των συμβάσεων εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου (παρ. 6 άρθρο 3δ ν. 2251/1994, όπως ισχύει),

β) τις διατάξεις του ΑΚ 159 σύμφωνα με τις οποίες “δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη” καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3δ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες “Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω