Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία "VOLTON Α.Ε.": Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Σύναψη Έγγραφης Σύμβασης Προμήθειας (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 3δ Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2 του ν. 2251/1994) (αρ. Πρωτ. 4426)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 2 Δεκεμβρίου 2021 αναφοράς της .......... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 52758/2.12.2021) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη μη τιμολόγηση της κατανάλωσης της παροχής με τη συμβατική τιμή χρέωσης της kwh λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, παρά τη μη προφορική ή έγγραφη ενημέρωση της σχετικά με την ύπαρξη τέτοιου όρου στη σχετική σύμβαση Προμήθειας και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τoν έγγραφo τύπο της σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρα 17 και 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την έγγραφη κατάρτιση των συμβάσεων εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου (παρ. 6 άρθρο 3δ ν. 2251/1994, όπως ισχύει),

β) τις διατάξεις του ΑΚ 159 σύμφωνα με τις οποίες “δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη” καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3δ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες “Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω