Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΑ Α.Ε.: Αυθαίρετη Χρέωση Υπηρεσίας - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (άρθρο 13 Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ΑΚ 342, άρθρα 9γ επ. Ν.2251/1994)

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Αυθαίρετη Χρέωση Υπηρεσίας΄- Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (άρθρο 13 Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ΑΚ 342, άρθρα 9γ επ. Ν.2251/1994)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, :
Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΑ Α.Ε.: Να προχωρήσει σε αναλυτική αιτιολόγηση των χρεώσεων της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΔΕΔΑ Α.Ε και τον κ. ...... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.
ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΔΑ Α.Ε. και ο κ. ........ δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).
ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη ΡΑΕ για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες αναφορικά με τον έλεγχο της ορθής κοστολόγησης των υπό κρίση εργασιών και για τη σχετική  ενημέρωση της Αρχής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω