Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός Οφειλών - Οικονομική Αδυναμία - Μητρώο Ευάλωτων Πελατών (βλ. άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 58 του ν. 4001/2011, ΑΚ 914, 288) (αρ.Πρωτ. 40077)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 11 Ιουλίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 25230) ............... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την άρνηση διακανονισμού ληξιπρόθεσμης οφειλής Ευάλωτου Πελάτη, ύψους 5.527 ευρώ (2.334, 1.677 και 1516 ευρώ) από τρεις διαφορετικές συμβάσεις Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους Ευάλωτους Πελάτες και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών (βλ. άρθρο 52 ν. 4001/2011, άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, υπ' αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών), κάθε μηνιαία δόση της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Πελάτη,

β) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της ως άνω ΥΑ, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης σε ένα τετράμηνο, η ως άνω υποχρέωση  διακανονισμού δεν εφαρμόζεται μόνο για το συγκεκριμένο τετράμηνο, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω