Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) - Καθυστέρηση τοποθέτησης Νυκτερινού Μετρητή (βλ. υπ' αριθ. 165/2014 Απόφαση ΡΑΕ Εγγυημένες Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές) (αρ. Πρωτ. 1302)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα
Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 18 Αυγούστου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 29630) .........., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την καθυστέρηση πραγματοποίησης του έργου τοποθέτησης μετρητή νυκτερινής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Σεπτέμβριο του 2017 και έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 681 ΑΚ σύμφωνα με τις οποίες κύρια υποχρέωση του εργολάβου είναι η προσήκουσα εκτέλεση του έργου από πλευράς πραγματικής, χρονικής και τυπικής. Η καθυστέρηση παράδοσης του έργου καθιστά τον εργολάβο υπερήμερο οφειλέτη και υπόχρεο σε αποζημίωση του εργοδότη (343 ΑΚ) για τη ζημία που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την ανωτέρω υπερημερία.
Εφόσον τα μέρη δεν έχουν καθορίσει το χρόνο έναρξης εκτέλεσης και παράδοσης του έργου, αυτός καθορίζεται εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις και τον σκοπό και τη φύση της ενοχικής σχέσης (ΑΚ323),
β) ότι ο νόμιμος χρόνος εκτέλεσης του υπό κρίση έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθορίζεται σε σε 4 εργάσιμες ημέρες (βλ. “Εγγυημένες Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές και υπ' αρίθ. 0-63985/13-05-2016 έγγραφο ΡΑΕ) και το αργότερο σε 15 εργάσιμες ημέρες (βλ. ΥΑ Δ5ΗΛ/Β/Φ.1/106636/2007) από την αίτηση του καταναλωτή,
γ) ότι, σε κάθε περίπτωση, ο εύλογος χρόνος εκτέλεσης του υπό κρίση έργου ταυτίζεται με τον ως άνω νόμιμο χρόνο εκτέλεσης των έργων.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω