Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΗΡΩΝ Α.Ε.: Παραπλανητική Πληροφόρηση – Τιμολόγιο Προμήθειας Φυσικού Αερίου – Ύπαρξη Ρήτρας σε τιμολόγιο με ονομασία FIX (άρθρα 17 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες άρθρα 4 και 9γ του ν. 2251/1994 όπως ισχύει και τις παρ. 6 (αρ. Πρωτ. 624)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 1.4.2022 αναφοράς του (αρ. πρωτ. εισερχομένου 13297/1.4.2022) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την παραπλανητική ενημέρωση του για το Τιμολόγιο Προμήθειας Φυσικού Αερίου και ιδίως την ύπαρξη και εφαρμογή Ρήτρας Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (ΔΑΦΑ) σε πρόγραμμα το οποίο αναφέρει την ονομασία FIX (Double Home FX24) και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η προσφορά Προμήθειας και η σύμβαση Προμήθειας (άρθρα 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες) περιέχουν κατ' ελάχιστον την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των Τιμολογίων Προμήθειας, τη διαδικασία τιμολόγησης, τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων, καθώς και την εκτίμηση του ετήσιου κόστους βάσει της Προσφοράς Προμήθειας.

“Η δοµή των τιµολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόµενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισµό των επιµέρους χρεώσεων µε ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να µπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν µεταξύ εναλλακτικών τιµολογίων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους µε τον πιο οικονοµικό τρόπο”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω