Δημοσιοποίηση Έγγραφης Σύστασης – Πορίσματος προς VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ σχετικά με την κατάργηση έκπτωσης του e-bill

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ όπως επαναφέρει αναδρομικά την έκπτωση του ενός (1) ευρώ στο μηνιαίως (ή σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα) καταβαλλόμενο συμβατικό τίμημα και όπως συνεχίζει να παρέχει αυτή μέχρι τη λήξη της εκάστοτε συμβατικής διάρκειας ή την λύση των υφιστάμενων συμβάσεων, για το σύνολο των καταναλωτών, στους οποίους αφορά η υπό κρίση κατάργηση.

Συνεχίστε με τα παρακάτω