Έγγραφη σύσταση - πόρισμα προς την εταιρία "SHOP 44 Μ ΙΚΕ" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994 (αρ. Πρωτ. 17880)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, επιφορτισμένη από τον ν. 3297/2004 (Α’ 259), όπως ισχύει, με τη συναινετική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών στο σύνολο των εμπορικών κλάδων του ιδιωτικού τομέα και των οικονομικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, έχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προμηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηματική συμπεριφορά τους θίγεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση των διαφορών που ανέκυψαν, κατόπιν ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού εγγράφων καταγγελιών σε βάρος της εταιρείας σας και μετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων των υπό κρίση διαφορών οι οποίες παρουσιάζουν πανομοιότυπα στοιχεία, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

-Α- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, έχουμε δεχθεί συνολικά έως σήμερα διακόσιες (200) αναφορές καταναλωτών σε βάρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σας με την επωνυμία “SHOP MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δηλωθείσα έδρα την Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αρ. 51, με αντικείμενο δραστηριότητας (σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που διερευνά η Αρχή μας) την εισαγωγή και εμπορία αγαθών μέσω διαδικτύου.

Κοινό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν όλοι οι καταγγέλλοντες καταναλωτές, όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες αναφορές, είναι η μη προσήκουσα εκτέλεση παραγγελιών που πραγματοποίησαν μέσω της ως άνω ιστοσελίδας για την απόκτηση αγαθών τεχνολογίας, τις οποίες η αναφερόμενη εταιρία σας διέθετε προς πώληση σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, προσελκύοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων πελατών, όπως συμβαίνει με τα αποκαλούμενα “προϊόντα-κράχτες”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω