Έγγραφη Σύσταση προς την ασφαλιστική εταιρία "ALLIANZ ΕΛΛΑΣ" για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 1 του ν.2496/1997 και του άρθρου 2 του ν.2251/1994 για τιθέμενη στην ασφαλιστική σύμβαση εξαίρεση που περιορίζει τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης (αρ. Πρωτ. 34965)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 27.07.2020 αναφοράς τoυ κ. (...) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ...), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:


Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 27 Ιουλίου 2020 την αναφορά του κ. (...), στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. (...). Με την αναφορά του ο καταγγέλλων παραπονείται ότι η ασφαλιστική εταιρία “ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.“, στην οποία διατηρεί την υπ' αριθμ.(...)/2002 μακροχρόνια σύμβαση ασφάλισης Ζωής Ατυχημάτων και Υγείας, αρνείται την ασφαλιστική κάλυψη από τούδε και στο εξής των αναγκαίων νοσηλειών του για την πραγματοποίηση της θεραπείας του - μεταγγίσεις αίματος λόγω της πάθησης από την οποία πάσχει (μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο – MDS).

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37798/31.07.2020 έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόμενη εταιρία την παραπάνω αναφορά και της ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της. Επί του ανωτέρω εγγράφου, η εταιρία απέστειλε την απάντηση με τις απόψεις της, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 47960/06.10.2020.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω