Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς Κέντρο Αποκατάστασης αναφορικά με χρεώσεις για αναβάθμιση κλίνης. Διαπίστωση ότι η εφαρμοζόμενη από το Κέντρο Αποκατάστασης πρακτική συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς Κέντρο Αποκατάστασης αναφορικά με χρεώσεις για αναβάθμιση κλίνης - Διαπίστωση ότι η εφαρμοζόμενη πρακτική συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Η χρέωση "αναβάθμιση θέσης" ανάγεται σε αθέμιτη και καταχρηστική στάση του καταγγελλόμενου Κέντρου Αποκατάστασης, καθώς εκμεταλλεύεται την εν τοις πράγμασι υπερέχουσα θέση του. Δεδομένου μάλιστα ότι η συμμετοχή του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα στην κάλυψη της δαπάνης των ασφαλισμένων στα κέντρα αποκατάστασης είναι αναγκαία και ουσιώδης για αυτά για τη διατήρηση πελατολογίου, δεν θα έπρεπε τα κέντρα αποκατάστασης, ως επωφελούμενα εμμέσως από κρατικούς πόρους να εκμεταλλεύονται και τον καταναλωτή που προσέρχεται σε αυτά ως ασφαλισμένος του ΕΟΠΠΥ χρεώνοντάς τον για δήθεν "αναβάθμιση" θέσης, ενώ ο ασφαλισμένος ζητάει να εξυπηρετηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καλύψεις του ταμείου του.

Η εφαρμοζόμενη από το Κέντρο Αποκατάστασης πρακτική της υπογραφής από τον ασφαλισμένο Υπεύθυνης Δήλωσης για την εκ μέρους του δήθεν επιλογή αναβάθμισης κλίνης, με την πρόκληση σε αυτόν της εσφαλμένης πεποίθησης ότι πράγματι πρόκειται για αναβάθμιση θέσης η εισαγωγή του σε τρίκλινο δωμάτιο, συνιστά αθέμιτη παραπλανητική πρακτική.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει σύσταση προς την εταιρία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, να προβεί σε επιστροφή στην αναφέρουσα καταναλώτρια του ποσού των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα (1.480) ευρώ που αυτή κατέβαλε για δήθεν αναβάθμιση θέσης.

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω