Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΑ Α.Ε. (ENAON EDA): Αποσύνδεση Μετρητή - Αδιαφανής χρέωση - Παραπλανητικές Εμπορικές Πρακτικές (άρθρο 9 γ. Επ. Ν. 2251/1994)

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - Αποσύνδεση Μετρητή - Αδιαφανής χρέωση - Παραπλανητικές Εμπορικές Πρακτικές (άρθρο 9 γ. Επ. Ν. 2251/1994)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, :
Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΑ Α.Ε. να προχωρήσει:

   α) Στη μείωση της υπό κρίση χρέωσης κατά το ήμισυ της αξίας αυτής και

   β) στην ορθή, σαφή και πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για τις χρεώσεις της, σύμφωνα με τις σχετικές Συστάσεις της Αρχής (βλ. υπ' αριθ. 49904/11-10-2023 έγγραφη Σύσταση της Αρχής).

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΔΕΔΑ Α.Ε και τον κ. ......... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΔΑ Α.Ε.και ο κ. ........ δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω