Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Υπέρμετρες Χρεώσεις αφανούς διαρροής - Προθεσμίες αποδοχής - Καταχρηστικοί ΓΟΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΕΥΔΑΠ Α.Ε. -  Υπέρμετρες Χρεώσεις αφανούς διαρροής - Προθεσμίες αποδοχής - Καταχρηστικοί ΓΟΣ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. :

    α) Να προχωρήσει στην τιμολόγηση μόνο 500 κ.μ. της υπό κρίση κατανάλωσης σύμφωνα με τη Γ' κλίμακας χρέωσης του Γενικού τιμολογίου μειωμένης κατά 40%.

    β) Να προχωρήσει σε άμεση κατάργηση και αντικατάσταση των υπό κρίση καταχρηστικών όρων i) της τιμής χρέωσης σε περίπτωση αφανούς διαρροής και ii) της ακύρωσης των μειώσεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τους.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε και την .......... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

ΙΙΙ) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω