Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) - Καθυστέρηση τοποθέτησης Νυκτερινού Μετρητή (βλ. υπ' αριθ. 165/2014 Απόφαση ΡΑΕ "Εγγυημένες Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές") (αρ. Πρωτ. 33401)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 11 Οκτωβρίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 30816/11-10-16) του ......... στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την καθυστέρηση πραγματοποίησης του έργου τοποθέτησης μετρητή νυκτερινής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Φεβρουάριο του 2016 και έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 681 ΑΚ σύμφωνα με τις οποίες κύρια υποχρέωση του εργολάβου είναι η προσήκουσα εκτέλεση του έργου από πλευράς πραγματικής, χρονικής και τυπικής. Η καθυστέρηση παράδοσης του έργου καθιστά τον εργολάβο υπερήμερο οφειλέτη και υπόχρεο σε αποζημίωση του εργοδότη (343 ΑΚ) για τη ζημία που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την ανωτέρω υπερημερία. Εφόσον τα μέρη δεν έχουν καθορίσει το χρόνο έναρξης εκτέλεσης και παράδοσης του έργου, αυτός καθορίζεται εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις και τον σκοπό και τη φύση της ενοχικής σχέσης (ΑΚ323),

β) τον εύλογο χρόνο εκτέλεσης του υπό κρίση έργου σε 4 ημέρες (βλ. “Εγγυημένες Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές και ΥΑ Δ5ΗΛ/Β/Φ.1/106636/2007),

γ) την υπαίτια καθυστέρηση πραγματοποίησης του υπό κρίση έργου από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω μη έγκαιρης και επαρκούς παραγγελίας του αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και τις εξ αυτών τυχόν αναπόφευκτες καθυστερήσεις προμήθειας, σύμφωνα με τις αιτιάσεις της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:
να προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωσης προς ........ ίσης με το ήμισυ της διαφοράς της αξίας η οποία θα προκύψει από την τιμολόγηση της κατανάλωσης για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2016 έως και την τοποθέτηση μετρητή νυκτερινής κατανάλωσης με το νυκτερινό τιμολόγιο (με βάση την αναλογία ημερήσιας και νυκτερινής κατανάλωσης του πρώτου εκκαθαριστικού λογαριασμού).

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., και τον ........, να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

ΙΙΙ) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.


Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω