Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΖΕΝΙΘ Α.Ε.: Αυθαίρετη Εκπροσώπηση Παροχής – Μη σύναψη έγγραφης σύμβασης (άρθρα 17 και 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, παρ. 6 άρθρο 3δ ν. 2251/1994, όπως ισχύει)

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τoν έγγραφo τύπο της σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρα 17 και 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την έγγραφη κατάρτιση των συμβάσεων εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου (παρ. 6 άρθρο 3δ ν. 2251/1994, όπως ισχύει),

β) τις διατάξεις του ΑΚ 159 σύμφωνα με τις οποίες “δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρηκαθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3δ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες “Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή”.

2. Ότι, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα στην Αρχή μας έγγραφα, η εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. ομολογεί την αυθαίρετη εκπροσώπηση των υπό κρίση παροχών, χωρίς την υπογραφή έγγραφης σύμβασης Προμήθειας,

με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. A.E.Να προχωρήσει στην πλήρη διαγραφή των χρεώσεων στις υπό κρίση παροχές και στην επιστροφή τυχόν καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

ΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΖΕΝΙΘ A.E. και η ........ δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙΙΙ) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω