Έγγραφη σύσταση - πόρισμα προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Μη αιτιολογημένη διόρθωση και μη αναστολή αξίωσης αμφισβητουμενου Λογαριασμού Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 38, 45 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, ΑΚ 281, 288 και 342, άρθρα 45 και 2 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες) (αρ. Πρωτ. 19595)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα.

Αναφορικά με τη διερεύνηση της ανωτέρω, από 13 Απριλίου 2018 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 16609) ......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με τη αιτιολογημένη τιμολόγηση διορθωτικού Λογαριασμού Κατανάλωσης και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 342 ΑΚ, ο οφειλέτης δεν γίνεται υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη, ιδίως όταν συντρέχει άγνοια ή δικαιολογημένη αμφιβολία του για την ύπαρξη του χρέους ή εύλογη αμφισβήτηση της υπό κρίση οφειλής (βλ. Μ. Σταθόπουλος Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004, σελ. 434, βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, 2002, άρθρο 342 ΑΚ, σελ. 244).

2. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση ορθής εξυπηρέτησης των Πελατών και την έκδοση τεκμηριωμένης απάντησης του Προμηθευτή σε έγγραφα ερωτήματα των καταναλωτών, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος (βλ. άρθρο 45 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες),

β) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας για την αναλυτική ενημέρωση του Πελάτη, σε περίπτωση έκδοσης διορθωτικού Λογαριασμού “σχετικά με τα αίτια της διόρθωσης, το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτή αναφέρεται, τις αρχικές και τις διορθωμένες τιμές των επηρεαζόμενων μεγεθών και την λεπτομερή ανάλυση του τρόπου προσδιορισμού των τιμών αυτών και του υπολογισμό των σχετικών χρεώσεων” (βλ. άρθρο 38 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες),

γ) Οτι οι Προμηθευτές Ηλ. Ενέργειας έχουν υποχρέωση αναστολής της αξίωσης εύλογα αμφισβητούμενων οφειλών (βλ. ΑΚ 281, 288 και 342, άρθρα 45 και 2 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω