Έγγραφη σύσταση πόρισμα προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Καταχρηστικές χρεώσεις σε περιπτώσεις αποκατάστασης παρεμβάσεων σε μετρητές ηλ. ενέργειας (αρ. Πρωτ. 27822)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα


Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 11 Ιουλίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 21017/11-07-16) του .........στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), σχετικά με τη χρέωση του καταναλωτή με έξοδα αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας μετρητή λόγω φθορών συνολικής αξίας 221 ευρώ πλέον ΦΠΑ, κατόπιν ενδελεχούς ,ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς παρατηρούμε τα ακόλουθα:

1. α) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 3 και παρ. 6 άρθρο 11 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου), οι Πελάτες - καταναλωτές οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεών τους, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από ζημίες ή παρεμβάσεις τρίτων και να αναφέρουν άμεσα κάθε ζημία στον Διαχειριστή του Δικτύου.

β) Η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων διενεργείται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Διαχειριστή του Δικτύου (άρθρο 4 Εγχειριδίου). Σύμφωνα με συστηματική και τελολογική ερμηνεία της υπό κρίση διάταξης και με βάση τις αρχές της καλής πίστης, την ανωτέρω δαπάνη ο Διαχειριστής θα πρέπει να τη φέρει σε περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς ή ακόμη και ανωτέρας βίας, όχι, όμως, και σε περίπτωση ηθελημένων παρεμβάσεων ή παρεμβάσεων τρίτων ή ελλιπούς φύλαξης αυτών από τους Πελάτες - καταναλωτές, καθώς, άλλωστε, τη σχετική δαπάνη, σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αξιώσει και με βάση τις γενικές διατάξεις για την αποζημίωση από πλημμελή εκπλήρωση της παροχής ή αδικοπραξία (βλ. 297 επ., 380 επ, 914 ΑΚ αλλά και 682 και 904 ΑΚ ),

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 682 (αλλά και 513 ΑΚ στη σύμβαση πώλησης) και 371, 379 ΑΚ, σε περίπτωση μη ορισμού αμοιβής του εργολάβου με τη σύμβαση, ο προσδιορισμός της γίνεται από τον εργολάβο κατά δίκαιη κρίση (φύση και σκοπός σύμβασης, συγκεκριμένες περιστάσεις, συμφωνίες μερών και τα αξιολογικά κριτήρια των 200, 281 και 288 ΑΚ, βλ. ΑΠ 1344/2000).

δ) Η αξίωση μη νόμιμης οφειλής με την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης, συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική η οποία πραγματοποιείται με κατάχρηση επιρροής, εμποδίζοντας τη συναλλακτική ελευθερία του καταναλωτή ως προς την καταβολή του τιμήματος, ενώ είναι και αντίθετη και με τις επιταγές της καλής πίστης και τις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους κινδύνους και τη διατάραξη που προκαλείται στην σωματική, ψυχική, ηθική, κοινωνική και οικονομική υπόσταση του καταναλωτή, συνιστώντας έτσι τόσο αθέμιτη εμπορική πρακτική όσο και αδικοπραξία (βλ. άρθρο 5 Σ, 57, 281, 288, 914, 932 ΑΚ και άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, βλ 579/2003 Εφ Πατρών).

3. Όπως έχουμε επισημάνει, ο καθορισμός της αξίας αποκατάστασης μετρητή από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαφέρει σημαντικά ανά περίπτωση και ανά γεωγραφική περιφέρεια, τόσο ως προς το αντικείμενο των ενεργειών αποκατάστασης της λειτουργίας της μετρητικής διάταξης όσο και ως προς το ύψος της χρέωσης των υπηρεσιών αυτών.
Πιό συγκεκριμένα, παρατηρείται η πρακτική της χρέωσης κόστους μετρητή ή αντικατάστασης μετρητή (50 έως 58 ευρώ πλέον ΦΠΑ), χρέωσης για μολυβοσφραγίδες (από 4 έως και 40 ευρώ πλέον ΦΠΑ), χρέωσης για απασχόληση συνεργείου ή και μεταφορικών οι οποίες κυμαίνονται σε ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές αξίας, καθώς και χρεώσεις για εργαστηριακό έλεγχο του μετρητή (κατά μέσο όρο περίπου 70 ευρω πλέον ΦΠΑ) με αποτέλεσμα για τις ίδιες εργασίες οι χρεώσεις να κυμαίνονται από 61 έως και 714 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μέσω των απαντητικών της εγγράφων αναφέρει ότι οι υπό κρίση χρεώσεις προκύπτουν από μηχανογραφική εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και εφαρμόζονται ενιαία σε όλη την περιφέρεια. Περαιτέρω, αναφέρει ότι οι υπό κρίση εργασίες τιμολογούνται διαφορετικά από τις αντίστοιχες εργασίες για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής (οι οποίες καθορίζονται κανονιστικά βλ. ΥΑ Δ5ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/2007 ΦΕΚ Β 440/2007), καθώς χαρακτηρίζονται ως εργασίες αποκατάστασης και όχι ως τυποποιημένες εργασίες του Διαχειριστή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω