Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Τιμολόγηση κατανάλωσης ύδατος σε περίπτωση αφανούς διαρροής, με αφαίρεση των αναλογούντων τελών αποχέτευσης (αρ. Πρωτ. 3933)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση-Πόρισμα σχετικά με την με αρ. πρωτ. εισερχ. 32948/26-10-2016 αναφορά της κ. ................................

Σε συνέχεια της διερεύνησης της εν θέματι αναφοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με χρέωση για καταγεγραμμένη κατανάλωση ύδατος 459 κ.μ. για χρονικό διάστημα τριμήνου, ήτοι από 04.02.2016 έως 06.05.2016 και αρχικής αξίας 2590,00 ευρώ, λόγω ύπαρξης αφανούς διαρροής της παροχής ύδρευσης του ακινήτου, η οποία μειώθηκε με σχετική απόφαση της Επιτροπής Αναβάθμισης Παρεχόμενων Υπηρεσιών και Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών στο ποσό των 778,52 ευρώ και έχοντας υπόψη ότι:

1. Η αξίωση του καταναλωτή για περιορισμό των χρεώσεων, οι οποίες προκύπτουν από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος (τουλάχιστον 50% σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση), δύναται να θεμελιώνεται στις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), η οποία μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίηση της, με βάση τις αρχές και τα αξιολογικά κριτήρια που διέπουν την έννομη τάξη αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλει την αναπροσαρμογή της παροχής, εφόσον καθίσταται δυσβάστακτη, λόγω μεταγενέστερης μεταβολής των συνθηκών (βλ. Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004, σελ. 210 επ. Επίσης ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 63/2000, 1976/1999). Οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις όπου εκδηλώνονται κίνδυνοι, οι οποίοι δεν μπορούν συνήθως να αποφευχθούν από έναν επιμελή καταναλωτή, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η αυξημένη κατανάλωση αποδίδεται σε μόνιμες ή παροδικές αφανείς διαρροές, ενδεχομένως και σε μικρές δυσδιάκριτες διαρροές σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης, οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν με τα συνήθη μέτρα επιμέλειας (π.χ. μέσω συχνής συντήρησης, ή επίβλεψης ή ανανέωσης υπογείων εγκαταστάσεων, ταχείας επισκευής αφανών ή δυσδιάκριτων βλαβών και φθορών που προκαλούν διαρροές, μόνιμες ή παροδικές) ή, τέλος, και σε κάποιες περιπτώσεις μη ηθελημένης αυξημένης κατανάλωσης (π.χ. κακή χρήση αυτόματου ποτισμού, υπερβολικά αυξημένη χρήση ύδατος κατά την εκτέλεση εργασιών, ανέγερση οικοδομών, κλοπή ύδατος κ.λ.π.).
Η μείωση της αξίας των ανωτέρω χρεώσεων προβλέπεται και στο οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο της προμήθειας ύδατος (βλ. 3.2.5 Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης (ΦΕΚ Β ́ 552/2009).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω