Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Αθεμιτές Εμπορικές Πρακτικές - Ανεπιθύμητα αγαθά και υπηρεσίες - άρνηση λύσης σύμβασης χωρίς προηγούμενη εξόφληση οφειλών (βλ. άρθρα 9γ. επ. 2251/1994) (αρ. Πρωτ. 4214)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 1 Δεκεμβρίου 2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. 37422) αναφοράς του .......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την αίτηση μείωσης, διακανονισμού σε τριάντα έξι (36) άτοκες δόσεις και αιτιολόγησης της αξίωσης της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε. συνολικής αξίας 1.166 ευρώ (εκ των οποίων 290 ευρώ προσαυξήσεις) και έχοντας υπόψη:

1.α) 'Οτι από τις διατάξεις των άρθρων 281, 288, 587, 608, 672 ΑΚ προκύπτει γενική αρχή περί δικαιώματος καταγγελίας των διαρκών συμβάσεων. Το δικαίωμα αυτό προκύπτει, άλλωστε, και από την εφαρμογή των διατάξεων για τη σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και έργου στην υπό κρίση έννομη σχέση. Με την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας επέρχεται η λύση της σύμβασης και αποσβέννυνται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών για το μέλλον, ενώ διατηρούνται οι αξιώσεις των μερών που γεννήθηκαν ως την καταγγελία και δεν ικανοποιήθηκαν (βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 2004, παρ. 53 άρ. 1 επ.). Περαιτέρω, για την άσκηση της καταγγελίας, αρκεί η βούληση για τη λήξη της διαρκούς σχέσης να εκδηλώθηκε σαφώς, χωρίς να απαιτείται επιπλέον η χρήση πανηγυρικών διατυπώσεων (“καταγγελία”),
β) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 342 ΑΚ, ο οφειλέτης δεν γίνεται υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη, ιδίως όταν συντρέχει άγνοια ή δικαιολογημένη αμφιβολία του για την ύπαρξη του χρέους ή εύλογη αμφισβήτηση της υπό κρίση οφειλής (βλ. Μ. Σταθόπουλος Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004, σελ. 434, βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, 2002, άρθρο 342 ΑΚ, σελ. 244).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω