Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία Ideal Electronics Α.Ε.: Ενεργοποίηση και έκταση εδαφικής ισχύος της εγγύησης "Ό,τι κι αν συμβεί" - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (αρ. Πρωτ. 12898)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3297/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 28485/26-11- 2015 αναφορά του κ. ...... κατά της εταιρείας Ideal Electronics S.A., επίσημο αντιπρόσωπο της Toshiba στην Ελλάδα1 (Συν. 1).

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφορά, ο καταγγέλλων αγόρασε, στις 28-11-2014, από κατάστημα της εταιρείας ........ έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μάρκας Toshiba μοντέλο Satellite, ο οποίος συνοδευόταν με ενός (1) έτους εγγύηση “Ό,τι κι αν συμβεί” (“No mater what guarantee”).
Σύμφωνα με τη σχετική προωθητική ενέργεια της κατασκευάστριας εταιρείας Toshiba, η εγγύηση “Ό,τι κι αν συμβεί” αναβάθμιζε τη βασική εγγύηση και παρείχε, μεταξύ άλλων, υπηρεσία κάλυψης οποιασδήποτε βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος Toshiba λόγω ατυχήματος, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της από τον αγοραστή. Ο τελευταίος ισχυρίζεται, με την αναφορά του, ότι ενεργοποίησε εμπρόθεσμα την εκτεταμένη εγγύηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Toshiba και έλαβε, την 1-12-2014, σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης εγγραφής (Συν. 2). Κατόπιν πρόκλησης βλάβης (σπάσιμο) σε θύρα USB του επίμαχου υπολογιστή, ο καταγγέλλων απέστειλε αυτόν, στις 10-11- 2015, στην εταιρεία Ideal Electronics S.A. για την επισκευή του στο πλαίσιο της εκτεταμένης εγγύησης “Ό,τι κι αν συμβεί”. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, η ανωτέρω εταιρεία αρνήθηκε τη δωρεάν επισκευή του επίμαχου υπολογιστή με την αιτιολογία ότι ο καταγγέλλων δεν είχε  ενεργοποιήσει την ως άνω εκτεταμένη εγγύηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω