Έγγραφη σύσταση - πόρισμα προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Έλεγχος Κατανάλωσης κατά τη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή - Διόρθωση Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 91, 92 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288) (αρ. Πρωτ. 8370)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 16 Οκτωβρίου 2018 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 12283) του ........... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με τον μη ορθό έλεγχο και την άρνηση διόρθωσης ιδιαίτερα αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεγέθους 3.103 kwh για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από 21-12-2017 έως και 29-01-2018 και έχοντας υπόψη:

1.α) Ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την υποχρέωση ελέγχου των αναγγελλόμενων ενδείξεων σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή (βλ. παρ. 5 άρθρου 10 Εγχειριδίου Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου),

β) ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει υποχρέωση ελέγχου των δεδομένων μέτρησης σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα μέτρησης της παροχής, σε κάθε καταχώριση μέτρησης, προκειμένου να διαπιστώνονται πιθανά λάθη στη λήψη των ενδείξεων ή στη λειτουργία του εξοπλισμού (βλ. άρθρα 91, 92 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288),

γ) ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει υποχρέωση σύνταξης τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με τη διόρθωση της κατανάλωσης εντός 72 ωρών από την κοινοποίηση των αρχικών δεδομένων μέτρησης (βλ. άρθρο 93 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, παρ. 4 άρθρο 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 38 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας) καθώς και ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής δύναται να προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον καθορισμό των δεδομένων μέτρησης, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι αντίστοιχες μετρήσεις (άρθρο 93 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ).
 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω