Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο "MEDICAL ESTHETICS" σχετικά με επιστροφή ποσού 438,60 ευρώ στην καταναλώτρια για υπηρεσίες που δεν της παρασχέθηκαν (αρ. Πρωτ. 42994)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Η Αρχή μας δέχθηκε την αναφορά της κ. Α*** B*** (***) στις 14 Aυγούστου 2017 (αριθ.πρωτ.εισερχ. 29370), η οποία ζητά να της επιστραφεί μέρος του ποσού που κατέβαλε στην εταιρεία με την επωνυμία “MEDICAL ESTHETIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” (όπως ισχύει τροποποιημένη) με το διακριτικό τίτλο “MEDICAL ESTHETICS”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Συγκεκριμένα, η καταναλώτρια ζητάει να της επιστραφεί το ποσό των 631,20 ευρώ για το κόστος των υπηρεσιών που δεν της παρασχέθηκαν, λόγω δήλωσης υπαναχώρησης εκ της συμβάσεως που υπέβαλε οκτώ ημέρες μετά την υπογραφή της. Η αναφορά της κ. *** διαβιβάσθηκε στις 18 Αυγούστου 2017 (αριθ.πρωτ. 29723) στον ως άνω προμηθευτή.
Με το έγγραφο αυτό ζητήσαμε απ ́ την καταγγελλόμενη εταιρεία να μας εκθέσει τις απόψεις της και να μας αποστείλει, μεταξύ άλλων, τα αποδεικτικά, των παρασχεθεισών υπηρεσιών, έγγραφα που φέρουν την υπογραφή της κ. *** με τα αντίγραφα των σχετικών συμβάσεών της (δελτία παραγγελίας).

Στις 30 Αυγούστου 2017 λάβαμε (αριθ.πρωτ.εισερχ. 30818/30-08-17) την από 29/8/2017 απάντηση της “ΜΕDICAL ESTHETICS”, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: “...η εταιρεία δέχεται το ποσό επιστροφής 438,6 που αφορά σε ανεκτέλεστες υπηρεσίες μείον το 2,5% ήτοι 427,63...”. Με την ως άνω απάντηση, επισυνάφθηκε το με αριθ. Β1/14.06.2017 δελτίο παραγγελίας που είχε υπογράψει η κ. *** για υπηρεσίες κόστους 774 ευρώ και δύο ενυπόγραφες αποδείξεις παροχής οκτώ (8) υπηρεσιών συνολικού κόστους 335,4 ευρώ που φαίνεται να παρασχέθηκαν στην καταγγέλλουσα στις 16 και στις 20 Ιουνίου 2017 (υπηρεσίες κόστους 167,70 ευρώ στις 16/6/2017 και υπηρεσίες κόστους 167,70 στις 20/6/2017). Η απάντηση αυτή διαβιβάσθηκε στην κ. *** με το υπ ́αριθ.πρωτ. 30911/31-08-2017 έγγραφο της Αρχής, με το οποίο ζητήσαμε από την καταναλώτρια να μας εκθέσει τις δικές της απόψεις με το αιτιολογημένο και σαφές αίτημά της.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω