Πόρισμα-Σύσταση προς την εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ courier) σχετικά με υποχρέωση ανάληψης νόμιμης και συμβατικής αποζημιωτικής ευθύνης της λόγω πλημμελούς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (καθυστερημένη επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων) (αρ. Πρωτ. 57408)

Θέμα: Πόρισμα - Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Σχετ.: Οι υπ' αρθ. πρωτ. 38092/2-9-2021, 39358/10-9-2021 και 45780/20-10-2021 αναφορές που έχουν υποβληθεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 (Α’ 259), όπως ισχύει, με σκοπό τη φιλική επίλυση των ανωτέρω σχετικών διαφορών που έχουν
ανακύψει μεταξύ των τριών (3) αναφερόντων-καταναλωτών και της εταιρείας σας, παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας Ε.Ε.Τ.Τ., σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε ότι, ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων των φακέλων των υπό διερεύνηση αναφορών, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. Περιστατικά των υποθέσεων

Και στις τρεις υπό διερεύνηση υποθέσεις, οι αναφέροντες προέβησαν σε σύναψη ατομικών συμβάσεων με την εταιρεία σας κατά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, αποβλέποντας στην ταχυμεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων τους. Θέση εγγράφου των σχετικών συμβάσεων επέχει το αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΣΥ.ΔΕ.Τ.Α.), καθώς επί της όπισθεν όψης αυτού αναγράφονται οι γενικοί όροι ανάληψης μεταφοράς, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω στον Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) της εταιρείας σας και τους οποίους αποδέχεται ο εκάστοτε συμβαλλόμενος μαζί σας χρήστης-καταναλωτής.

Οι δύο εκ των αναφερόντων συμβλήθηκαν απευθείας με την εταιρεία σας υπό την ιδιότητα των αποστολέων των επίμαχων αντικειμένων, ενώ και ο τρίτος αναφέρων της υπ' αριθ. πρωτ. 45780/20-10-2021 αναφοράς, αν και ουσιαστικά παραλήπτης του αντικειμένου, εντούτοις θεωρείται πως ομοίως κατέχει την ιδιότητα του αποστολέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν ο πληρωτής των αναλογούντων ταχυδρομικών τελών.

Κοινό πρόβλημα που όλοι οι αναφέροντες αντιμετώπισαν με την εταιρεία σας ήταν η καθυστερημένη, πέραν του προβλεπόμενου ως συμφωνημένου χρόνου, επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων τους. Η καθυστέρηση αυτή κυμάνθηκε κατά περίπτωση από τρεις (3) έως έξι (6) εβδομάδες, γεγονός που προκάλεσε την έγερση αντίστοιχων αποζημιωτικών αιτημάτων των αναφερόντων, ενώ, λόγω της αρνήσεώς σας να ικανοποιήσετε απευθείας τα αιτήματα αυτά, οι καταναλωτές προχώρησαν στην υποβολή ισάριθμων αναφορών προς την Αρχή μας.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω