Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε.: Προσυμβατική Ενημέρωση - Τροποποίηση Τιμολογίου - Ρήτρα Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (Ρήτρα ΟΤΣ) - Ρήτρα Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Παραπλανητική Ενημέρωση - Αυθαίρετη Τροποποίηση Τιμολογίου - Παράνομος Καθορισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής - Παράνομη επιβολή Ρήτρας Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης (αρ. Πρωτ. 30248)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 7 Ιανουαρίου 2022 αναφοράς .. (αρ. πρωτ. εισερχομένου 511/7.1.2022) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη χρέωση ιδιαίτερα αυξημένης ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε τρεις συμβάσεις προμήθειας και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η προσφορά Προμήθειας και η σύμβαση Προμήθειας (άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) περιέχουν κατ' ελάχιστον την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των Τιμολογίων Προμήθειας, τη διαδικασία τιμολόγησης, τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων, καθώς και την εκτίμηση του ετήσιου κόστους βάσει της Προσφοράς Προμήθειας.

“Η δοµή των τιµολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόµενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισµό των επιµέρους χρεώσεων µε ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να µπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν µεταξύ εναλλακτικών τιµολογίων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους µε τον πιο οικονοµικό τρόπο”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω