Έγγραφη σύσταση προς εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Μη επιβολή τελών αποχέτευσης σε περιπτώσεις αφανούς διαρροής ύδατος (αρ. Πρωτ. 19509)

ΘΕΜΑ: Αναφορά τ........., (αρ. πρωτ. εισερχ. 10391/12-05-2014).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 12 Μαΐου 2014 αναφοράς ........ σχετικά με τη χρέωση της για καταγεγραμμένη κατανάλωση ύδατος 131 κ.μ. για χρονικό διάστημα τριμήνου, αξίας 470 (και πλέον 242 ευρώ μετά από μείωση της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) λόγω αφανούς διαρροής, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

1.1 H αξίωση του καταναλωτή για περιορισμό των χρεώσεων, οι οποίες προκύπτουν από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος (τουλάχιστον 50% σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση), δύναται να θεμελιώνεται στις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), η οποία μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίηση της, με βάση τις αρχές και τα αξιολογικά κριτήρια που διέπουν την έννομη τάξη αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλει την αναπροσαρμογή της παροχής, η οποία καθίσταται δυσβάστακτη, λόγω μεταγενέστερης μεταβολής των συνθηκών (βλ. Μ. Σταθόπουλος Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004, σελ. 210 επ.Επίσης ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 63/2000, 1976/1999). Οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις όπου εκδηλώνονται κίνδυνοι, οι οποίοι δεν μπορούν συνήθως να αποφευχθούν από έναν επιμελή καταναλωτή, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η αυξημένη κατανάλωση αποδίδεται σε μόνιμες ή παροδικές αφανείς διαρροές, ενδεχομένως και σε μικρές δυσδιάκριτες διαρροές σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης, οι οποίες δεν μπορούν, συνήθως να αποφευχθούν από έναν επιμελή καταναλωτή (π.χ. μέσω συχνής συντήρησης, ή επίβλεψης ή ανανέωσης υπογείων εγκαταστάσεων, ταχείας επισκευής αφανών ή δυσδιάκριτων βλαβών και φθορών που προκαλούν διαρροές, μόνιμες ή παροδικές) ή τέλος και σε κάποιες περιπτώσεις μη ηθελημένης, αυξημένης κατανάλωσης (π.χ. κακή χρήση αυτόματου ποτισμού, υπερβολικά αυξημένη χρήση ύδατος κατά την εκτέλεση εργασιών, ανέγερση οικοδομών, κλοπή ύδατος κ.λ.π.).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω