Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) - Μη έλεγχος της ορθότητας της μέτρησης κατά τη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή τόσο αυτεπάγγελτα όσο και μετά απο αίτημα καταναλωτή - Μη τήρηση της διαδικασίας και του χρόνου διόρθωσης της μέτρησης (αρ. Πρωτ. 3499)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 29 Νοεμβρίου 2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 44847) αναφοράς του.......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την αμφισβήτηση αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεγέθους 1.722 kwh για χρονικό διάστημα από 05-08-2017 έως και 29-09-2017 και έχοντας υπόψη:

1.α) Ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την υποχρέωση ελέγχου των αναγγελλόμενων ενδείξεων σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή (βλ. παρ. 5 άρθρου 10 Εγχειριδίου Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου),

β) ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει υποχρέωση ελέγχου των δεδομένων μέτρησης σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα μέτρησης της παροχής, σε κάθε καταχώριση μέτρησης, προκειμένου να διαπιστώνονται πιθανά λάθη στη λήψη των ενδείξεων ή στη λειτουργία του εξοπλισμού (βλ. άρθρα 91, 92 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288),

γ) ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει υποχρέωση σύνταξης τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με τη διόρθωση της κατανάλωσης εντός 72 ωρών από την κοινοποίηση των αρχικών δεδομένων μέτρησης (βλ. άρθρο 93 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, παρ. 4 άρθρο 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 38 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω