Έγγραφη σύσταση προς ασφαλιστική εταιρία που κατά την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου υγείας του ασφαλισμένου της προέβη μονομερώς στην αφαίρεση πρόσθετης συμπληρωματικής κάλυψης κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην ασφαλιστική σύμβαση (αρ. Πρωτ. 1189)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 07.03.2018 αναφοράς του Ψ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ...), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 7 Μαρτίου 2018 την αναφορά του Ψ, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. (...), με την οποία παραπονείται ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία “(...)”, που εδρεύει (...), στην οποία διατηρεί το υπ' αριθμ. (...), ετησίως ανανεούμενο, ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας (...), αφαίρεσε μονομερώς χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή του και όλως αντισυμβατικά την πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη της Ημερήσιας Αποζημίωσης για Πρόσκαιρη Ανικανότητα από την 8η μέρα. Ο ασφαλισμένος ζητάει να επαναφερθεί η ως άνω κάλυψη και να του καταβληθούν οι οφειλόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του αποζημιώσεις.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. (...)/09.03.2018 έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία την παραπάνω αναφορά και έλαβε την από 17.04.2018 απάντηση, στην οποία δόθηκε αρ. πρωτ. (...).
Προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, τα μέρη κλήθηκαν από τον Συνήγορο του Καταναλωτή σε συνάντηση στις 6 Ιουνίου 2018 στα γραφεία της Αρχής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω