Έγγραφη σύσταση προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Φυσικό Αέριο Αττικής): Ηλεκτρική Ενέργεια - Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Ερμηνεία των ΓΟΣ (ΑΚ 173-200) άρθρο 2 του ν. 2251/1994) - Έκπτωση Συνέπειας επί του συνόλου των χρεώσεων Προμήθειας (αρ. Πρωτ. 50193)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 21 Οκτωβρίου 2021 αναφοράς του κ. ....... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 45963/21.10.2021)στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη μη εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας επί της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής της χρέωσης Προμήθειας (Αναπροσαρμογή ΤΕΑ – ΛΠ) και έχοντας υπόψη:

1. Ότι σε περίπτωση ανάγκης ερμηνείας των Γενικών Όρων Συναλλαγών, αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την ερμηνεία των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173- 200) και το άρθρο 2 του ν. 2251/1994, δηλαδή μέσω της διερεύνηση της αληθινής δηλωθείσας βούλησης των μερών αλλά και την ερμηνεία αυτών (των Γ.Ο.Σ.) σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 200), με βάση την αντίληψη του μέσου έντιμου ανθρώπου του οικείου κλάδου συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών (βλ. παρ. 4 άρθρο 2 ν. 2251/1994).
Επιπλέον, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ΓΟΣ ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή (βλ. παρ. 4 άρθρο 2 ν. 2251/1994, Γ. Δέλλιο σε Ελ. Αλεξανδρίδου (επιμ.), Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2016, σελ. 130).

2. Ότι, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα συμβατικά έγγραφά και τις σχετικές δηλώσεις βούλησης των μερών, προκύπτει με σαφήνεια ότι η έκπτωση συνέπειας παρέχεται επί της χρέωσης Προμήθειας, της τιμής, δηλαδή της kwh. εφόσον με τη σχετική ρήτρα αναπροσαρμογής (ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΑ - ΛΠ) πραγματοποιείται μείωση ή αύξηση της χρέωσης Προμήθειας, προκύπτει με σαφήνεια, με βάση την αντίληψη του μέσου έντιμου ανθρώπου του οικείου κλάδου συναλλαγών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, ότι η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται επί της χρέωσης Προμήθειας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή της σχετικής ρήτρας,

με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Καλεί την εταιρεία EΠΑ Αττικής Α.Ε να προχωρήσει:
α) Στη χορήγηση έκπτωσης συνέπειας 10% στην αξία των εκκαθαριστικών Λογαριασμών Κατανάλωσης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής της χρέωσης Προμήθειας.

β) Στη σαφή και ορθή προσυμβατική και συμβατική ενημέρωση των καταναλωτών και εφαρμογή των ως άνω οριζόμενων για όλους τους Πελάτες της εταιρείας.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΕΠΑ Αττικής ΑΕ και τον κ. ....... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΕΠΑ Αττικής ΑΕ και ο κ. ....... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω