Έγγραφη σύσταση προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Φυσικό Αέριο Αττικής): Ηλεκτρική Ενέργεια - Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Καταχρηστικοί ΓΟΣ (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2 του ν. 2251/1994) - Αυθαίρετη Τροποποίηση Τιμολογίου λόγω ένταξης σε ΚΟΤ (αρ. Πρωτ. 19159)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 11 Μαρτίου 2021 αναφοράς του ...... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 13753/11.3.2021) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη μη εφαρμογή του συμφωνηθέντος, προνομιακού Τιμολογίου Προμήθειας “Ρεύμα Οικιακό MAXI” το οποίο προβλέπει 45% έκπτωση συνέπειας αλλά την εφαρμογή του Βασικού Τιμοκαταλόγου της εταιρείας, λόγω ένταξης του στους δικαιούχους Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η προσφορά Προμήθειας και η σύμβαση Προμήθειας (άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) περιέχουν κατ' ελάχιστον την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των Τιμολογίων Προμήθειας, τη διαδικασία τιμολόγησης, τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων, καθώς και την εκτίμηση του ετήσιου κόστους βάσει της Προσφοράς Προμήθειας.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει και τις παρ. 6, 7, 8, και 10 του άρθρου 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε με το π.δ. 10/2017 (Α' 23) ιδίως σχετικά με την πλήρη και έγκαιρη προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή από τον Προμηθευτή να προσδιορίζει με σαφήνεια και διαφάνεια κατά την πρόταση για τη σύναψη σύμβασης “το συνολικό τίμημα ή τον τρόπο υπολογισμού του, σε περίπτωση που δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών, εξόδων, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε είδους πρόσθετων, σε σχέση με το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης, επιβαρύνσεων”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω