Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.: Οικονομική αδυναμία καταβολης οφειλών μη Ευάλωτου Πελάτη - Μη πραγματοποίηση τακτικών καταμετρήσεων κατανάλωσης ηλ. ενέργειας (αρ. Πρωτ. 29635)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του ..............(αρ. πρωτ. εισερχ. 18687/31-07-13).
Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 5 Ιουνίου 2014 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 12559/05-06-14) ..........., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την αδυναμία καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 2.263 ευρώ (και πλέον περίπου 3.000 ευρώ) προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και έχοντας υπόψη:

α) Tις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών (βλ. άρθρο 52 ν. 4001/2011, άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, υπ' α . 5 / / .1.21/ . 12112/20.6.2013ριθ Δ −ΗΛ Β Φ οικ Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών), κάθε μηνιαία δόση της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Πελάτη, καθώς και τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών Πελατών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρεια πληρωμών (βλ. άρθρα 34 και 39 Κώδικα Προμήθειας).
 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

<