Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με κόστος υπηρεσιών αισθητικής που δεν παρασχέθηκαν (αρ. Πρωτ. 30003

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)


Α. Η Αρχή μας δέχθηκε την αναφορά της κ. *** (αριθ.πρωτ.εισερχ. 15597/2017), η οποία ζητά να της επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε στον προμηθευτή για το κόστος του ανεκτέλεστου υπολοίπου των υπηρεσιών, λόγω καταγγελίας της συμβάσεώς της με το κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος “ΡΙΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” (με το διακριτικό τίτλο “THE GOLDEN ATHENS SPA”) πριν από τη λήξη του συμφωνηθέντος προγράμματος. Η αναφορά της κ. *** διαβιβάσθηκε στις 15 Μαΐου 2017 (αριθ.πρωτ. 17016) στο ως άνω κέντρο αδυνατίσματος. Η εταιρεία “ΡΙΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, απέστειλε τα αποδεικτικά των παρασχεθεισών υπηρεσιών έγγραφα που της ζητήθηκαν από την Αρχή και απάντησε (αριθ.πρωτ.εισερχ. 18361/24-05-2017) ότι το κόστος του υπολοίπου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 200,94 ευρώ. Η απάντηση της εταιρείας με τα αποδεικτικά της έγγραφα διαβιβάσθηκε στην κ. *** με το υπ ́αριθ.πρωτ. 18555/25-05-2017 έγγραφο του Συνήγορου του Καταναλωτή. Η καταναλώτρια συμφώνησε με το ποσό που πρότεινε να της επιστρέψει το κέντρο αισθητικής και ζήτησε να της κατατεθούν σε ατομικό της τραπεζικό λογαριασμό (ο αριθμός του οποίου γνωστοποιήθηκε στην επιχείρηση με το υπ ́αριθ.πρωτ. 21133/13-6-2017 έγγραφο της Αρχής), προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά της. Ωστόσο, στις 12 και 21 Ιουλίου 2017, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε νέα καταγγελία από την καταναλώτρια, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι ουδέποτε έλαβε χώρα η κατάθεση του ποσού των 200,94 ευρώ στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω