Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Χρέωση διαρροής σε εγκαταστάσεις της εταιρίας (εσωτερικό ρακόρ) - Χρέωση τελών αποχέτευσης σε αφανή διαρροή - Συναλλακτικές Υποχρεώσεις Ασφάλειας και Πρόνοιας Προμηθευτών - Παραβίαση υποχρέωσης διακοπής υδροδότησης μετά από διαπίστωση διαρροής (άρθρο 8 ν. 2251/1994) (αρ. Πρωτ. 2168)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα.

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 20.9.2021 αναφορά του κ. Ιωάννη Χουρσανίδη (αρ. πρωτ. εισερχομένου 40460/20.9.2021) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με την αξίωση καταβολής οφειλής, η οποία αντιστοιχεί σε διαρροή στις εσωτερικές εγκαταστάσεις της εταιρείας (εσωτερικό ρακόρ), συνολικής αξίας 1.418 ευρώ, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (βλ. άρθρο 2.5.1. του Κανονισμού Λειτουργίας του ∆ικτύου Ύδρευσης της ΕΥ∆ΑΠ (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ Β 552/2009), εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πέρα από το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές διαμέτρου μέχρι και 1 1/2", για όσους υδρομετρητές διαθέτουν προσαρμοστικό (ρακόρ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το σημείο (εσωτερικό ρακόρ) στο οποίο παρουσιάστηκε η βλάβη, ανήκει στην τεχνική εγκατάσταση για την κατασκευή και τη συντήρηση της οποίας είναι υπεύθυνη η εταιρεία ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. Κατά συνέπεια, η αξίωση καταβολής από τον καταναλωτή του όγκου του ύδατος που αντιστοιχεί στη διαρροή και το οποίο ουδέποτε παρασχέθηκε στην εσωτερική του εγκατάσταση αλλά διέρρευσε λόγω βλάβης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στερείται κάθε νόμιμης βάσης και η αξίωση θα πρέπει να περιορισθεί στο μέγεθος της συνήθους κατανάλωσης που πραγματοποιεί ο καταναλωτής κατά το υπό κρίση χρονικό διάστημα (βλ. και από Α/10166/9 ∆εκεμβρίου 2009 Σύσταση της Αρχής).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω