Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Λανθασμένη Μέτρηση - Παράνομη Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης πέραν των 12 μηνών - Αξίωση μη νόμιμης οφειλής (βλ. άρθρο 3 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 37 και εδ. στ', παρ. 2 άρθρο 3 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας) (αρ. Πρωτ. 8308)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 11 Οκτωβρίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 37125) του ...........στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αμφισβήτηση ιδιαίτερα αυξημένου Λογαριασμού Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεγέθους 43.803 kwh για το χρονικό διάστημα από 08/12/2015 έως και 06/06/2017) και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει υποχρέωση ελέγχου των δεδομένων μέτρησης σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα μέτρησης της παροχής, σε κάθε καταχώριση μέτρησης, προκειμένου να διαπιστώνονται πιθανά λάθη στη λήψη των ενδείξεων ή στη λειτουργία του εξοπλισμού (βλ. άρθρα 91, 92 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288).

β) Το γεγονός ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής έχει το δικαίωμα διόρθωσης των μετρήσεων που προκύπτουν από τη μη ορθή καταγραφή της διακινούμενης ενέργειας (παρ. 6 άρθρου 13 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως ισχύει), σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των μετρήσεων, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες που προηγούνται της διαπίστωσης του προβλήματος ή το ήμισυ της περιόδου μεταξύ του τελευταίου ελέγχου ή δοκιμής του μετρητή, όπoια από τις δύο περιόδους είναι η συντομότερη (άρθρο 93 Κώδικα ΕΔΔΗΕ, παρ. 6 άρθρο 13 και παρ. 5 άρθρου 16 Εγχειριδίου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω