Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία VOLTON A.E.: Υποχρεώσεις Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας - Επιβολή ρήτρας πρόωρης λύσης σε σύμβαση με κυμαινόμενο (ρήτρα ΟΤΣ) και όχι σταθερό τίμημα (άρθρο 12 παρ. 2 Οδηγίας 2019/944, άρθρο 3 της υπ' αριθ. 409/2020 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364) (αρ. Πρωτ. 20200)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 18 Μαρτίου 2021 αναφοράς της ........ (αρ. πρωτ. εισερχομένου 14814/18.3.2021) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την επιβολή ρήτρας πρόωρης λύσης της σύμβασης Προμήθειας και έχοντας υπόψη:

α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 12 παρ. 2 Οδηγίας 2019/944, άρθρο 3 της υπ'αριθ. 409/2020 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364) οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης δύνανται να επιβάλλονται μόνο σε συμβάσεις σταθερού τιμολογίου,

β) ότι η εταιρεία VOLTON Α.Ε. επιβάλει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης σε σύμβαση με κυμαινόμενο (ρήτρα ΟΤΣ) και όχι σταθερό τίμημα,

με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Καλεί την εταιρεία VOLTON Α.Ε να προχωρήσει: Στη μη χρέωση ρήτρας πρόωρης λύσης της υπό κρίση σύμβασης Προμήθειας.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία VOLTON Α.Ε. και την ..... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω