Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρεία Roberto Tiranti & ΣΙΑ Ο.Ε.: Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του πράγματος (άρθρα ΑΚ 534 επ.) (αρ. Πρωτ. 14465)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από τον ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23-12-2014) με τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 14710/27-4-2017 αναφορά του κ. .... κατά της εταιρείας Roberto Tiranti & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφορά, την 1-11-2016, ο καταγγέλλων παρήγγειλε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), μία (1) διάφανη κρυστάλλινη καμπίνα μπάνιου, αποτελούμενη από δύο πτυσσόμενα κρυστάλλινα φύλλα ασφαλείας, διαστάσεων 120 x 150 cm (60 cm μήκος κάθε φύλλο), με δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης με τη χρήση ειδικών μεντεσέδων, συνολικής αξίας 445 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προ της υποβολής της ως άνω παραγγελίας και ήδη από 17-10-2016, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι γνωστοποίησε στην καταγγελλόμενη εταιρεία, με ηλεκτρονικά του μηνύματα (e-mails), τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της καμπίνας (σχήμα, διαστάσεις, τρόπο αναδίπλωσης των φύλλων κ.λ.π.) προκειμένου να επιβεβαιωθεί από την εταιρεία η δυνατότητα κατασκευής της καμπίνας βάσει αυτών. Προς αποφυγή δε παρεξηγήσεων, όπως αναφέρει ο καταγγέλλων, ο τελευταίος απέστειλε, με το από 1-11-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα παραγγελίας, σχετικό σχέδιο/σκαρίφημα της καμπίνας. Στις 2-11-2016, η παραγγελία του καταγγέλλοντος έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτή από την καταγγελλόμενη εταιρεία και παράλληλα συμπληρώθηκε από την εταιρεία και απεστάλη στον καταγγέλλοντα το από 2-11-2016 δελτίο παραγγελίας. Στις 24-11-2016, ο καταγγέλλων εξόφλησε ολοσχερώς το τίμημα και την επομένη ημέρα παρέλαβε την καμπίνα. Κατά την αποσυσκευασία της, ο καταγγέλλων διαπίστωσε ότι μεταξύ των δύο (2) φύλλων της καμπίνας υπήρχε κενό δύο (2) εκατοστών (επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό στην αναφορά του καταγγέλλοντος). Με το από 5-12-2016 ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την καταγγελλόμενη εταιρεία, ο καταγγέλλων δήλωσε την υπαναχώρησή του από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την καταγγελλόμενη εταιρεία.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω