Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Παρέμβαση σε Μετρητή - Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης - Επανεκτίμηση Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 87-91 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Μετρητών Δικτύου) (αρ.Πρωτ. 1715)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 3 Οκτωβρίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 29677/03-10-16) ............ στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αναδρομική διόρθωση δεδομένων μετρήσεων μεγέθους 8.255 kwh και αξίας 1378 ευρώ (εκ των οποίων τόκοι υπερημερίας 163 ευρώ) διαπίστωσης παρέμβασης στη μετρητική διάταξη (δεξιά βίδα κομμένη, βερνίκι σε λαμάκι πηνίου τάσεως) με αποτέλεσμα την πιθανότητα παρέμβασης στην ορθή καταγραφή της κατανάλωσης, και την αξίωση καταβολής εξόδων αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας μετρητή λόγω φθορών συνολικής αξίας 180 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και έχοντας υπόψη:

1.α) Ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής κατά τη συλλογή των μετρήσεων οφείλει να διενεργεί οπτικό έλεγχο της μετρητικής διάταξης, προκειμένου να εντοπίζονται εμφανείς ζημιές, φθορές και οι εν γένει συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην ορθή καταγραφή της μετρούμενης ενέργειας.
Επιπλέον, ελέγχει τη μέτρηση, και ιδίως τη συμβατότητα αυτής με το ιστορικό της κατανάλωσης και έχει την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης του μετρητή ή/και της διόρθωσης των μετρήσεων που προκύπτουν από τη μη ορθή καταγραφή της διακινούμενης ενέργειας (άρθρα 87- 91 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ παρ. 5 άρθρο 13 και άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου), ενώ την ίδια υποχρέωση σύγκρισης των δεδομένων μέτρησης και διερεύνησης σημαντικών μεταβολών στην κατανάλωση υπέχει και ο Προμηθευτής Ηλ. Ενέργειας (βλ. άρθρο 37 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες),

β) ότι για τη διόρθωση των δεδομένων ο Διαχειριστής του Δικτύου συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία προσδιορίζεται το μέγεθος, ο χρόνος εμφάνισης και η εξέλιξη του σφάλματος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση του προβλήματος, την εκτίμηση του σφάλματος μέτρησης βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων και δοκιμών του μετρητή ή και ιστορικά στοιχεία μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων (άρθρο 16 Εγχειριδίου, άρθρα 91,92,93 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ).
Επιπλέον, ο Προμηθευτής, προκειμένου να καταστεί απαιτητή η οφειλή, υποχρεούται να προβαίνει σε σαφή και αιτιολογημένη εκκαθάριση της οφειλής (βλ. ΑΚ 281, 288 και 342, άρθρα 45 και άρθρο 2 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες) και να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τα αίτια της διόρθωσης, το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται, τις αρχικές και διορθωμένες τιμές των επηρεαζομένων μεγεθών και να αναλύει λεπτομερώς τον τρόπο προσδιορισμού των τιμών αυτών και τον υπολογισμό των σχετικών χρεώσεων (βλ. άρθρο 38 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες), ενώ οφείλει και αυτός να λαμβάνει υπόψη του τυχόν βάσιμες ενστάσεις του Πελάτη αναφορικά με την ορθότητα της ως άνω έκθεσης εκτίμησης των δεδομένων μέτρησης, ανεξάρτητα από τα σχετικά πορίσματα του Διαχειριστή του Δικτύου,

γ) ότι σε περιπτώσεις πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής, πραγματοποιείται έλεγχος των καταναλώσεων του Πελάτη, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν μη καταγραφή κατανάλωσης, (βλ. άρθρο 95 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ).

Ότι ακόμα και σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, ο Διαχειριστής του Δικτύου προβαίνει σε εκτίμηση του χρόνου και του μεγέθους της μη καταγραφείσας ενέργειας με βάση μεθοδολογία που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το ιστορικό κατανάλωσης της παροχής, πριν και μετά την άρση της ρευματοκλοπής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω