Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Διακανονισμός οφειλής παροχής ενταγμένης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών σε δόσεις ίσες με το 50% της αντίστοιχης, μέσης μηνιαίας δαπάνης για την αξία ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες) (αρ. Πρωτ. 23653)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 14 Μαρτίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 8689) .......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αμφισβήτηση των Λογαριασμών Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των τελευταίων ετών και ιδίως του Λογαριασμού Κατανάλωσης μεγέθους 17.541 kwh και αξίας 2.461 ευρώ για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (από 10/2016 έως και 03/2017) και έχοντας υπόψη:

1.α) Ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής κατά τη συλλογή και καταχώριση των μετρήσεων ελέγχει τα δεδομένα μέτρησης, και ιδίως τη συμβατότητα αυτών με το ιστορικό της κατανάλωσης και έχει την υποχρέωση διόρθωσης των μετρήσεων που προκύπτουν από τη μη ορθή συλλογής ή καταχώριση της διακινούμενης ενέργειας (άρθρα 91, 92, 93 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ παρ. 5 άρθρο 13 και άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου),
β) ότι ο Προμηθευτής Ηλ. Ενέργειας οφείλει και αυτός να λαμβάνει υπόψη του και να διερευνά σημαντικές μεταβολές στην κατανάλωση της παροχής και να μην αξιώνει την καταβολή του Λογαριασμού Κατανάλωσης σε περίπτωση εύλογης αμφισβήτησης του από τον Πελάτη (βλ. ΑΚ 281, 288 και 342, παρ. 2 άρθρο 37, άρθρο 45 και άρθρο 2 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες),
γ) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλ. Ενέργειας για έγγραφη απάντηση σε αίτημα Πελάτη εντός  δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών (Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω