Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Καθυστέρηση σύναψης σύμβασης Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας και Ηλεκτροδότησης (βλ. άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 9 Κώδικα Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου) (αρ. Πρωτ. 18158)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση- Πόρισμα

Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 17 Νοεμβρίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 35677/17-11-16) ......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ'άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου, αναφορικά με την καθυστέρηση της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης Προμήθειας και ηλεκτροδότησης του ακινήτου του για χρονικό διάστημα 53 ημερών και έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 16 και παρ. 7 άρθρο 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες και άρθρο παρ. 7 άρθρο 9 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου) αναφορικά με την έναρξη ισχύος εκπροσώπησης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας από τον Πελάτη και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας,

β) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση κατάλληλης οργάνωσης για την ορθή εξυπηρέτηση των Πελατών καθώς και την υποχρέωση απάντησης του Προμηθευτή σε έγγραφα αιτήματα, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (βλ. άρθρα 31, 32 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες),

γ) την υπαίτια καθυστέρηση εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων από την εταιρεία ΔΕΗ Α Ε ( . 17 2017 . .)βλ από Μαΐου έγγραφο ΔΕΗ Α Ε και ιδίως την ανακριβή ενημέρωση του για τον χρόνο ηλεκτροδότησης και την μη τήρηση των προγραμματισμένων συναντήσεων για την υποβολή των, εγγράφων η οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση ταλαιπωρίας στον καταναλωτή και

δ) ότι η μη ηλεκτροδότηση της κατοικίας δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τον χρόνο μίσθωσης της κατοικίας και την καταβολή των σχετικών μισθωμάτων με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. :
α) Να προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωσης προς τον καταναλωτή, ίσης με το χρηματικό ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

ΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και ............ δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙΙΙ) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη ΡΑΕ για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω