Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Αθεμιτές Εμπορικές Πρακτικές - Μη αιτιολόγηση ορθότητας οφειλής και διακανονισμού - Αξίωση εύλογα αμφισβητούμενης οφειλής (βλ. άρθρα 37, 45 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρα 9γ, επ. ν.2251/1994) (αρ. Πρωτ. 7875)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση- Πόρισμα

Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 8 Ιανουαρίου 2018 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 871) της κ. Αθηνάς Μαλαπέτσα στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς αναφορικά με την αμφισβήτηση της ορθότητας της κατανάλωσης και της ορθής εκκαθάρισης Λογαριασμών Κατανάλωσης και έχοντας υπόψη:

1α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση τεκμηριωμένης απάντησης του Προμηθευτή για την ορθότητα των ποσών πληρωμής, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έγγραφη αμφισβήτηση του Λογαριασμού Κατανάλωσης από τον Πελάτη (βλ. άρθρο 45 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) και

β) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας για μη αξίωση και έλεγχο ευλόγως αμφισβητούμενων, αυξημένων οφειλών (βλ. παρ.2 άρθρο 37 και εδ. στ', παρ. 2 άρθρο 3 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, ΑΚ 288, 342) αλλά και την πρακτική των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας.

2. Το δικαίωμα διακανονισμού καταβολής των οφειλών σε 18 ή 36 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση προμήθειας (βλ. ισχύον Πρόγραμμα Διακανονισμών της ΔΕΗ Α.Ε.).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω