Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση, σχετικά με τη διόρθωση κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοιχεία μετρήσεων αυτής (αρ. Πρωτ. 26140)

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 22545/25-7-2016 αναφορά της κ. ....................................

Σε συνέχεια της διερεύνησης της εν θέματι αναφοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αναδρομική διόρθωση δεδομένων μετρήσεων ύψους 8.719 κιλοβατόρων, αξίας 1958,87 ευρώ πλέον τόκων 47,63 ευρώ για χρονικό διάστημα από 27/11/2014 μέχρι 12/04/2016, εξαιτίας της διαπίστωσης ότι είχε παραβιαστεί η σφραγίδα του κιβωτίου, η σφραγίδα των ακροδεκτών του μετρητή και είχε τεθεί εκτός θέσης ο γεφυροσύνδεσμος διέγερσης του πηνίου τάσεως, με αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της καταναλισκομένης ενέργειας, και έχοντας υπόψη:

1. α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 3 και παρ. 6 άρθρου 11 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου), οι Πελάτες οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεών τους λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από ζημίες ή παρεμβάσεις τρίτων και να αναφέρουν άμεσα κάθε ζημία στον Διαχειριστή του Δικτύου, ενώ ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να διενεργεί οπτικό έλεγχο της μετρητικής διάταξης, προκειμένου να εντοπίζονται εμφανείς ζημιές, φθορές και εν γένει συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην ορθή καταγραφή της μετρούμενης ενέργειας.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω